§ 1. Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej jako: ‘Sklep’) prowadzonego pod adresem valloria.eu

 • Sklep jest prowadzony przez

  Marzenę Zawiszę
  Ul.Dostatnia 31/2
  02-991 Warszawa
 • Dane teleadresowe Przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt:

 • adres e-mail: kontakt@valloria.eu

 • nr tel.: +48 501 231 613

 • adres korespondencyjny:

  Ul.Dostatnia 31/2
  02-991 Warszawa
 • Niniejszy regulamin umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 

§ 2. Ogólne zasady i informacje

 

 • Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Ewentualne odstępstwa od zasady waluty polskiej możliwe są wyłącznie w drodze sprzedaży indywidualnej, poza pośrednictwem Sklepu internetowego.

 • Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 • Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 • Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari.

 • Strona internetowa Sklepu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych.

 • Strona Sklepu posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. 

   

 

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

 • Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu o raz poprzez naciśnięcie przycisku ‘Potwierdzam zamówienie’.

 • Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawność wprowadzonych danych.

 • Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego odpowiedniej wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia.

 • Sprzedaż towarów i zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego za pomocą przycisku ‘Potwierdzam zamówienie’.

 • Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Kupującego, podany przy składaniu zamówienia.

 • Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Obsługa zamówień odbywa się w dni pracujące (od poniedziałku do piątku), w godzinach 09:00 - 17:00. Decyzją Sprzedającego zamówienia mogą być obsługiwane również poza powyższymi godzinami. 

   

 

§ 4. Ogólne postanowienia dotyczące płatności

 

 • W Sklepie istnieje możliwość płatności za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego.

 • Zamówienie rodzi skutki prawne po stronie Sprzedawcy z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


   

 

§ 5. Zakup towarów

 

 • Dostawa zakupionych towarów odbywa się na terenie Polski rejestrowaną przesyłką. Kupujący wybiera metodę dostawy w procesie składania zamówienia, zgodnie z aktualnie oferowanymi przez Sklep metodami dostawy.

 • Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie realizacji zamówienia w Sklepie. Dostawa na terenie Polski jest na koszt Sprzedawcy.

 • Wysyłki towarów realizowane są w terminie wskazanym w opisie widniejącym na stronie Sklepu i liczone są od momentu pozytywnej autoryzacji płatności. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na wykonanie usługi transportowej przez przewoźnika. Sprzedający dołoży starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na stronie Sklepu. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostaw realizowanych przez dostawców. 


   

§ 6. Odstąpienie od umowy

 

 • Zgodnie z  art. 38 ustawy o prawach konsumenta produkty spersonalizowane, służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotom. 

   

 

§ 7. Reklamacje

 

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar oraz usługi wolne od wad.

 • Sprzedający ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli zakupiony towar lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną.

 • W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wad towaru lub usługi, jest on uprawniony do zgłoszenia odpowiednich roszczeń wobec Sprzedającego. W szczególności Konsument może żądać:

naprawienia wady towaru;

wymiany towaru na nowy;

obniżenia ceny;

odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń – o ile wada jest istotna.

 • Reklamacje można kierować pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego lub elektronicznie na adres e-mail wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu.

 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj, okoliczności i datę wystąpienia wady / błędu / usterki) oraz żądania związane z reklamacją.

 • Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedającego, co oznacza, że w tym terminie Sprzedający zobowiązuje się do przedstawienia Konsumentowi swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupiony towar, zwrot należności nastąpi możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedającego reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana zapłata za zamówienie.

   

 

§ 8. Dane osobowe

 

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 • Kupujący mogą kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Kupujących za pośrednictwem e-mail wskazanego na wstępie niniejszego Regulaminu lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

 • Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w następujących celach:

zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie produktów lub usług objętych zamówieniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

realizacja obowiązków rozliczeniowych oraz innych wynikających z przepisów prawa podatkowego, np. wystawienie faktury – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

realizacja transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

rozpatrzenie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

ustalenie, dochodzenia lub obrona przed innymi roszczeniami niż reklamacje – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

zwrotny kontakt telefoniczny lub e-mail w przypadku zainteresowania potencjalnych klientów ofertą Sprzedającego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

kontakt telefoniczny lub e-mail w sprawach związanych z realizacją zawartej Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

wysyłka Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

cele archiwalne i dowodowe na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu określonych faktów w przyszłości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

 • Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi (wynikającymi np. z terminów przedawnienia roszczeń lub terminów prawa podatkowego).

 • Dane osobowe Klienta będą udostępnianie na zasadzie powierzenia do przetwarzania innym odbiorcom danych, takim jak: serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca płatności Przelewy24 lub systemu do fakturowania, dostawca usługi wysyłki Newslettera, a także podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu lub w związku z obroną przed roszczeniami (np. kancelariom prawnym), itp.

 • Kupujący ma w każdy czasie prawo do:

 • wglądu (dostępu) w swoje dane osobowe;

żądania sprostowania danych osobowych;

żądania usunięcia danych osobowych (np. jeśli brak jest podstaw do przetwarzania) lub ograniczenia ich przetwarzania;

niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

odwołania zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda była podstawą do ich przetwarzania przez Administratora, przy czym takie cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz

wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Administrator nie przetwarza danych osobowych Klientów w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Kupującego.

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących i danych, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 • Dalsze szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Administratora oraz zasady korzystania z plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies, dostępnej pod adresem: https://akademia-dobregozycia.pl/polityka-prywatności

 

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

 • Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 • Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2022r.

REGULAMIN SKLEPU

/ Regulamin sklepu

STRONA GŁÓWNA 

INFORMACJE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

kontakt@valloria.eu

+48 501 231 613

Copyright VALLORIA.EU 2022

Blog

Linen&Wool Art

Jak zadbać o nasze produkty

Regulamin sklepu

Polityka Prywatności

Wysyłka

Płatności

Poznaj nas lepiej

Strona stworzona przez Kobieca Energia w Biznesie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA